język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1Q2020

18.05.2020

Wybrane dane finansowe

SF_1Q2020.pdf

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 53 912 44 915 12 263 10 451
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 3 299 2 764 750 643
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 2 138 2 639 486 614
IV. Zysk _strata_ netto 1 739 2 103 396 489
V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 739 2 069 396 481
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 799 3 171 864 738
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej _131_ _387_ _30_ _90_
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej _3 638_ _1 544_ _828_ _359_
IX. Zwiększenie /_zmniejszenie_ netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 30 1 240 7 289
X. Aktywa razem _dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 102 365 102 020 22 486 23 957
XI. Zobowiązania długoterminowe _dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 6 046 7 389 1 328 1 735
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 54 023 54 074 11 867 12 698
XIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej _dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 42 296 40 557 9 291 9 524
XIV. Kapitał podstawowy _dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 640 640 141 150
XV. Liczba akcji _w szt._ 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,54 0,65 0,12 0,15
         
XVII dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 13,22 12,67 2,9 2,98
XVIII. Przychody ze sprzedaży 43 325 34 632 9 855 8 058
XIX. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 2 866 2 509 652 584
XX. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 2 164 2 605 492 606
XXI. Zysk _strata_ netto 1 767 2 069 402 481
XXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 134 2 640 713 614
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 15 _262_ 3 _62_
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej _2 717_ _481_ _618_ _112_
XXV. Zwiększenie /_zmniejszenie_ netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 432 1 897 98 441
XXVI. Aktywa razem _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 99 439 98 442 21 844 23 117
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 277 33 047 7 090 7 760
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 866 975 190 229
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 29 155 29 505 6 404 6 928
XXX. Kapitały własne _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 67 162 65 395 14 753 15 356
XXXI. Kapitał podstawowy _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 640 640 141 150
XXXII. Liczba akcji _w szt._ 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XXXIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,55 0,65 0,13 0,15
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 20,99 20,44 4,56

4,83

Marki
Facebook Instagram