język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

28.09.2020

 

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.   w tys. EUR  
  półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019  
  dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego          
  I. Przychody ze sprzedaży 113 475 101 728 25 550 23 724  
  II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 10 947 7 080 2 465 1 651  
  III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 9 746 6 937 2 194 1 618  
  IV. Zysk _strata_ netto 8 704 5 652 1 960 1 318  
  V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 8 704 5 082 1 960 1 185  
  VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 171 7 872 2 515 1 836  
  VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej _915_ _8 976_ _206_ _2 093_  
  VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej _7 747_ 1 832 _1 744_ 427  
  IX. Zwiększenie /_zmniejszenie_ netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 509 728 565 170  
  X. Aktywa razem _dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 103 851 102 020 23 254 23 957  
  XI. Zobowiązania długoterminowe _dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 5 547 7 389 1 242 1 735  
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe _dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 49 043 54 074 10 981 12 698  
  XIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej _dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 49 261 40 557 11 030 9 524  
  XIV. Kapitał podstawowy _dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 640 640 143 150  
  XV. Liczba akcji _w szt._ 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000  
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 2,72 1,59 0,61 0,37  
  XVII. 15,39 12,67 3,45 2,98  
  dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego          
  XVIII. Przychody ze sprzedaży 86 275 79 363 19 426 18 508  
  XIX. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 5 539 5 367 1 247 1 252  
  XX. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 13 233 6 087 2 980 1 420  
  XXI. Zysk _strata_ netto 12 199 4 936 2 747 1 151  
  XXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 254 5 981 1 183 1 395  
  XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 7 _13 718_ 1 _3 199_  
  XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej _4 246_ 8 611 _956_ 2 008  
  XXV. Zwiększenie /_zmniejszenie_ netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 014 875 228 204  
  XXVI. Aktywa razem _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 106 857 98 442 23 927 23 117  
  XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 177 33 047 6 533 7 760  
  XXVIII. Zobowiązania długoterminowe _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 127 975 252 229  
  XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 25 446 29 505 5 698 6 928  
  XXX. Kapitały własne _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 77 680 65 395 17 394 15 356  
  XXXI. Kapitał podstawowy _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 640 640 143 150  
  XXXII. Liczba akcji _w szt._ 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000  
  XXXIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3,81 1,54 0,86 0,36  
  XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 24,28 20,44 5,47 4,75

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

oświadczenie Zarządu

oświadczenie_Zarządu.pdfSprawozdanie jednostkowe North Coast 1P2020

SF_NC_1h2020.pdfSprawozdanie jednostkowe Grupy North Coast 1P2020

SSF_GK_NC_1h2020.pdfSprawozdanie Zarządu

SSZ_GK_NC_1h2020.pdfRaport przeglądu North Coast

Norh_Coast_Raport_z_przegladu_jednostkowego_SF_30.06.2020_PL.pdfRaport przeglądu Grupa North Coast

Norh_Coast_Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_SF_30.06.2020_PL.pdf

Marki
Facebook Instagram