język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany

Pełen raport 

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego        
Przychody ze sprzedaży 44 915 42 399 10 451 10 147
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 764 196 643 47
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 639 (201) 614 (48)
Zysk (strata) netto 2 103 (530) 489 (127)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 069 375 481 90
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 171 4 256 738 1 019
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (387) (44) (90) (11)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (1 544) (4 687) (359) (1 122)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 240 (475) 289 (114)
Aktywa razem (dane na koniec 1 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 103 718 94 788 24 113 22 044
Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec 1 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 343 10 792 3 800 2 510
Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec 1 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 726 44 450 10 631 10 337
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej (dane na koniec 1 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 635 38 566 9 447 8 969
Kapitał podstawowy (dane na koniec 1 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 149 149
Liczba akcji (w szt.) 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,65 0,12 0,15 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (dane na koniec 1 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12,70 12,05 2,95 2,80
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego        
Przychody ze sprzedaży 34 632 32 859 8 058 7 864
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 509 1 654 584 396
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 605 1 620 606 388
Zysk (strata) netto 2 069 1 291 481 309
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 640 4 420 614 1 058
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (262) (3 087) (62) (739)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (481) (1 939) (112) (464)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 897 (606) 441 (145)
Aktywa razem (dane na koniec 1 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 79 201 76 213 18 413 17 724
Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec 1 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec 1 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 516 18 683 4 537 4 345
Kapitały własne (dane na koniec 1 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 546 55 477 13 379 12 902
Kapitał podstawowy (dane na koniec 1 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 149 149
Liczba akcji (w szt.) 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,65 0,40 0,15 0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (dane na koniec 1 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17,98 17,34 4,21 3,95
Marki
Facebook Instagram