język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Akcjonariat

Podmiot/osoba ilość akcji % liczba głosów %
Nuova Castelli S.p.A. (poprzez Castelli Polska Sp. z o.o.) 1.815.213 56,73 2.815.213 67,03
Nuova Castelli S.p.A. 550.248 17,20 550.248 13,10
pozostali 834.539 26,07 834.539 19,87

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3 200 000 akcji, w tym:

  • 1 000 000 akcji Serii A (imienne uprzywilejowane, na jedną akcję przypadają dwa głosy na WZ)
  • 1 500 000 akcji Serii B (zwykłe na okaziciela)
  • 700 000 akcji Serii C (zwykłe na okaziciela)

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,2 zł.

Marki
Facebook Instagram