język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Akcjonariat

 
Akcjonariusz Liczba akcji

% udział w 

kapitale zakładowym

Liczba głosów

% udział w ogólnej

liczbie głosów na WZA

Castelli Polska Sp. z o.o. 1.815.213 56,73 2.815.213 67,03
Nuova Castelli S.p.A. 550.248 17,20 550.248 13,10

Gruppo Lactalis Italia s.r.l. poprzez

Lactalis Polska Sp/ z o.o.

834.539 26,07 834.539 19,87

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3 200 000 akcji, w tym:

  • 1 000 000 akcji Serii A (imienne uprzywilejowane, na jedną akcję przypadają dwa głosy na WZ)
  • 1 500 000 akcji Serii B (zwykłe na okaziciela)
  • 700 000 akcji Serii C (zwykłe na okaziciela)

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,2 zł.

Marki
Facebook Instagram