język polski język angielski
Northcoast

Akcjonariat

Podmiot/osoba ilość akcji % liczba głosów %
Nuova Castelli S.p.A. (poprzez Castelli Polska Sp. z o.o.) 1.815.213 56,73 2.815.213 67,03
ROCKBRIDGE TFI * 572.551 17,89 5572.551 17,89
pozostali 875.123 27,34 875.123 20,84

*Akcjonariuszami są: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (Rockbridge Subfundusz Selektywny) oraz Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzane i reprezentowane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Liczba akcji na podstawie przysłanego zawiadomienia w dniu 14 sierpnia 2017 roku.

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3 200 000 akcji, w tym:

  • 1 000 000 akcji Serii A (imienne uprzywilejowane, na jedną akcję przypadają dwa głosy na WZ)
  • 1 500 000 akcji Serii B (zwykłe na okaziciela)
  • 700 000 akcji Serii C (zwykłe na okaziciela)

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,2 zł.

Marki