język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

06.09.2019

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.   w tys. EUR
 

półrocze / 2019

półrocze /2018

półrocze / 2019

półrocze /2018
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego        
Przychody ze sprzedaży 101 728 88 842 23 724 20 956
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 080 3 070 1 651 724
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 937 1 635 1 618 386
Zysk (strata) netto 5 652 798 1 318 188
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 5 082 2 156 1 185 509
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 872 7 374 1 836 1 739
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (8 976) (1 026) (2 093) (242)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 832 (6 407) 427 (1 511)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 728 (59) 170 (14)
Aktywa razem (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 104 734 94 788 24 632 22 044
Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 570 10 792 2 251 2 510
Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 704 44 450 14 277 10 337
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 460 38 566 8 104 8 969
Kapitał podstawowy (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 151 149
Liczba akcji (w szt.) 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,59 0,67 0,37 0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,77 12,05 2,53 2,80
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego        
Przychody ze sprzedaży 79 363 67 634 18 508 15 953
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 367 4 694 1 252 1 107
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 087 4 386 1 420 1 035
Zysk (strata) netto 4 936 3 549 1 151 837
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 981 7 473 1 395 1 763
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (13 718) (3 464) (3 199) (817)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 8 611 (4 650) 2 008 (1 097)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 875 (641) 204 (151)
Aktywa razem (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 97 418 76 213 22 911 17 724
Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 317 - 75 -
Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 693 18 683 8 159 4 345
Kapitały własne (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 412 55 477 14 208 12 902
Kapitał podstawowy (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 151 149
Liczba akcji (w szt.) 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,54 1,11 0,36 0,26

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)

18,88 17,34 4,40 4,09

North Coast raport z przeglądu jsf
North Coast raport z przeglądu ssf

Oświadczenia Zarządu Rozp MFSprawozdanie Finansowe Grupy North Coast 1h2019Sprawozdanie Zarządu GK North Coast 1h2019

Sprawozdanie jednostkowe North Coast 1h2019

Marki
Facebook Instagram