język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 9/2019

20.05.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2019 oraz do raportu bieżącego numer 5/2019, Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 maja 2019 roku na wniosek Zarządu Spółki wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę od Alival Spa 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym spółki Latteria-Tinis sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie, adres: ul. Elizy Orzeszkowej 44 (69-110 Rzepin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000105455, odpowiadających 50% kapitału zakładowego spółki Latteria-Tinis Sp. z o.o., po wynegocjowanej cenie 40 (czterdzieści) Euro za 1 (jeden) udział, tj. za łączną cenę wynoszącą 2.000.000 (dwa miliony) Euro, z zastrzeżeniem możliwego wzrostu tej ceny o kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) Euro, w przypadku, gdy osiągnięty w 2019 r. wskaźnik EBIT Latteria Tinis sp. z o.o. będzie pozytywny, tj. wyższy niż 0 (zero) złotych. Ponadto North Coast S.A. zagwarantuję również spłatę przez Latteria - Tinis Sp. z o.o. udzielonej tej spółce przez Alival SPA pożyczki w łącznej kwocie 788.520,66 EUR wraz z odsetkami.

W ślad za zgodą Rady Nadzorczej przewiduje się, iż zawarcie umowy nabycia udziałów Latteria - Tinis Sp. z o.o. nastąpi nie później niż do końca maja 2019 roku, o czym Emitent poinformuje w osobnym raporcie. 

Marki
Facebook Instagram