język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 9/2018

22.06.2018

Zarząd spółki North Coast S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości 6.022.630,90 zł. Zysk zostanie podzielony w następujący sposób:

  1. kwota 5.708.956,90 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 90/100) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat poprzednich;
  2. pozostała kwota 313.674,00 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote) powiększona o kwotę 326.326,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych) pochodzącą z kapitału zapasowego, które stanowią łącznie 640.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych), zostanie przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję Spółki (łączna liczba akcji objetych dywidendą 3.200.000).

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku (dzień dywidendy) ustala się na 10 lipca 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2018 roku.”

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Marki
Facebook Instagram