język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 9/2017

19.06.2017

North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2017 roku podjęło następujące uchwały:

 

Uchwała 01/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Krzysztofa Tomasza Libiszewskiego.

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddaniu łącznie 3.424.380 ważnych głosów w tym: głosów „za” przyjęciem uchwały 562.635, głosów „przeciw” uchwale – 0, głosów „wstrzymujących się” – 2.861.745.

Uchwała nie została podjęta.

 

Uchwała 02/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Krzysztofa Tomasza Libiszewskiego.

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddaniu łącznie 3.424.380 ważnych głosów w tym: głosów „za” przyjęciem uchwały 3.377.848, głosów „przeciw” uchwale – 0, głosów „wstrzymujących się” – 46.532.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

 

Uchwała 03/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej North Coast oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2016,
 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku,
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2016,
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2016,
 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za roku obrotowym 2016,
 12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 14. Wolne wnioski i dyskusja,
 15.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 04/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności za rok obrotowy 2016

„Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 05/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
North Coast S.A.
za rok obrotowy 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

 1. sprawozdanie finansowe Spółki NORTH COAST S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:
  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.300 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy złotych),
  3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 54 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
  4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych)
  5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 505 tys. zł (słownie: pięćset pięć tysięcy złotych),
  6. informację dodatkową.

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 06/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
North Coast S.A.
za rok obrotowy 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z

działalności Grupy Kapitałowej North Coast w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i

prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej North Coast zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 07/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast S.A.
za rok obrotowy 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późn. zm) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki North Coast S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem

finansowym za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wraz z opinią biegłego

rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za 2016r., składającego się z :

 1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 111.543 tys. zł (słownie: sto jedenaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
 2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.905 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1.905 tys. zł (słownie: milion dziewięćset pięć tysięcy złotych),
 3. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.905 tys. zł (słownie: milion dziewięćset pięć milionów złotych),
 4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.231 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych),
 5. informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacji objaśniających.

Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 08/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku
za rok obrotowy 2016

„Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki w wysokości 53.966,23 zł ( słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 23/100), zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 09/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Luigi Fici

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Luigi Fici, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Daniele Zoni

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Daniele Zoni, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tommaso Cibrario

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Tommaso Cibrario, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Marcie Annie Smółka

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Pani Marcie Annie Smołka, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Grzegorzowi Kocik

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Piotrowi Kocik, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Spuz-Szpos

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Grzegorzowi Spuz – Szpos, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 15/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 16/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Bartkowiak

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Michałowi Bartkowiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

2017-06-19 Raport bieżący 9/2017 North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2017 roku podjęło następujące uchwały:

 

Uchwała 01/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Krzysztofa Tomasza Libiszewskiego.

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddaniu łącznie 3.424.380 ważnych głosów w tym: głosów „za” przyjęciem uchwały 562.635, głosów „przeciw” uchwale – 0, głosów „wstrzymujących się” – 2.861.745.

Uchwała nie została podjęta.

 

Uchwała 02/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Krzysztofa Tomasza Libiszewskiego.

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddaniu łącznie 3.424.380 ważnych głosów w tym: głosów „za” przyjęciem uchwały 3.377.848, głosów „przeciw” uchwale – 0, głosów „wstrzymujących się” – 46.532.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

 

Uchwała 03/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej North Coast oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2016,
 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku,
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2016,
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2016,
 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za roku obrotowym 2016,
 12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 14. Wolne wnioski i dyskusja,
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 04/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności za rok obrotowy 2016

„Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 05/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
North Coast S.A.
za rok obrotowy 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

 1. sprawozdanie finansowe Spółki NORTH COAST S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:
  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.300 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy złotych),
  3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 54 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
  4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych)
  5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 505 tys. zł (słownie: pięćset pięć tysięcy złotych),
  6. informację dodatkową.

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 06/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
North Coast S.A.
za rok obrotowy 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z

działalności Grupy Kapitałowej North Coast w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i

prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej North Coast zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 07/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast S.A.
za rok obrotowy 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późn. zm) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki North Coast S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem

finansowym za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wraz z opinią biegłego

rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za 2016r., składającego się z :

 1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 111.543 tys. zł (słownie: sto jedenaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
 2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.905 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1.905 tys. zł (słownie: milion dziewięćset pięć tysięcy złotych),
 3. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.905 tys. zł (słownie: milion dziewięćset pięć milionów złotych),
 4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.231 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych),
 5. informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacji objaśniających.

Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 08/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku
za rok obrotowy 2016

 

„Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki w wysokości 53.966,23 zł ( słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 23/100), zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 09/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Luigi Fici

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Luigi Fici, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Daniele Zoni

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Daniele Zoni, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tommaso Cibrario

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Tommaso Cibrario, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Marcie Annie Smółka

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Pani Marcie Annie Smołka, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Grzegorzowi Kocik

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Piotrowi Kocik, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Spuz-Szpos

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Grzegorzowi Spuz – Szpos, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 15/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 16/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Bartkowiak

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Michałowi Bartkowiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Marki
Facebook Instagram