język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżacy 9/2016

25.05.2016

Temat:
Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 8/2016 z dnia 13 maja 2016 roku informuje, iż zmianie ulega termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _"ZWZA"_ zwołanego pierwotnie na dzień 9 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00. Nowy termin ZWZA został ustalony na dzień 22 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 w Hotelu ComfortBiznes Pruszków przy ulicy Bolesława Prusa 1 w Pruszkowie.
Zmiana planowanego terminu ZWZA związana jest z brakiem możliwości uczestniczenia Zarządu Spółki w ZWZA w związku w powstaniem nagłej konieczności wykonywania przez członków Zarządu ważnych obowiązków służbowych poza terenem Polski w pierwotnym terminie ZWZA.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w związku z powyższym faktem zmianie ulegają terminy na podejmowanie czynności przez akcjonariuszy celem realizacji praw opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA.
Porządek obrad ZWZA oraz projekty uchwał pozostają bez zmian. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zmianie terminu ZWZA i projekty uchwał.
Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki działając na podstawie art. 395, 399 § 1, 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje ZWZA na dzień 22 czerwca 2016 r. o godzinie 10.00 w Hotelu ComfortBiznes Pruszków przy ulicy Bolesława Prusa 1 w Pruszkowie.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1_ i pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ North Coast

Formularze - Projekt uchwały ZWZ North Coast

Marki
Facebook Instagram