język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 9/2014

01.07.2014

Temat:
Dokonane zmiany w statucie Spółki

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000240460 informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostały uchwalone zmiany w Statucie Spółki. W załączeniu: dotychczas obowiązujące postanowienia statutu, treść dokonanych zmian oraz tekst jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian.

Podstawa prawna : § 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2014.06.30 dokonane zmiany statutu

Marki
Facebook Instagram