język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 9/2013

20.06.2013

Temat:
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3790, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki North Coast S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy North Coast za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2013 roku.
North Coast S.A. korzystała wcześniej z usług Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. przy:
1.badaniu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 punkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram