język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 9/2011

28.06.2011

Temat
Zawarcie umów leasingowych przez spółkę zależną

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka od niej zależna Latteria Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie otrzymała dwie podpisane umowy leasingu finansowego. Umowy zostały zawarte pomiędzy Pekao Leasing Sp. z o.o.("Finansujący") a Latteria Tinis Sp. z o.o.("Korzystający"). W ramach umów leasingowych Finansujący zobowiązuje się nabyć od wskazanych przez Korzystającego dostawców określone przedmioty leasingu i oddać Korzystającemu do używania. Przedmiotami leasingu jest wanna do hartowania i schładzania sera oraz tekstur. Wynagrodzenie z tytułu dwóch umów leasingu razem w innymi opłatami z tytułu leasingu wynosi 331 tys. EUR. Umowy zostały zawarte na okres 60 miesięcy. Oprocentowanie leasingu oparte jest o stawkę EURIBOR 1M powiększoną o marżę Finansującego. Zabezpieczeniem umów leasingu jest:
- weksel in blanco,
- przystąpienie do długu North Coast S.A. zabezpieczone wekslem własnym in blanco,
- gwarancja korporacyjna Alival S.p.A.,
Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, gdzie do wartości dwóch bieżących umów leasingowych zostały także doliczone wcześniej zawarte umowy leasingowe pomiędzy Pekao Leasing Sp. z o.o. a Latteria Tinis Sp. z o.o. oraz poprzednia umowa o wstąpienie przez North Coast w dług (raport bieżący 1/2011).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram