język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 9/2006

07.04.2006

Temat
Wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA serii C, akcji serii B oraz ustalenie pierwszego dnia ich notowań

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast SA informuje, że w dniu 7 kwietnia 2006 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął następujące uchwały:
Uchwała nr 98/2006 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 7.000.000 (siedem milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C NORTH COAST S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLNRTHC00022". Pierwsze notowanie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 10 kwietnia 2006 r.
Prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii C NORTH COAST S.A. będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "NORTCOAST–PDA" z oznaczeniem "NCTA"
Uchwała nr 99/2006 w sprawie wprowadzenia z dniem 10 kwietnia 2006 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B NORTH COAST S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLNRTHC00014". Pierwsze notowanie powyższych akcji odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 10 kwietnia 2006 r.
Akcje zwykłe na okaziciela serii B NORTH COAST SA będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "NORTCOAST" z oznaczeniem "NCT"

Podstawa prawna: par. 34 ust. 1. pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Marki
Facebook Instagram