język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 8/2013

17.06.2013

Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Treść:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka od niej zależna Latteria Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Umowa została zawarta pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ("Agencja") a Latteria Tinis Sp. z o.o.("Beneficjent").
Umowa o dofinansowanie opiewa na kwotę 8,8 mln zł, co stanowi 25% kosztów kwalifikowanych, których suma wyniosła 35,2 mln zł.
W ramach zawartej umowy Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji polegającej na wprowadzeniu nowej technologii produkcji sera mozzarella i ricotta. Agencja zobowiązuje się do wypłacenia Beneficjentowi dofinansowania, na warunkach określonych w umowie oraz na podstawie złożonego wniosku o płatność, jednak nie więcej niż 25% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram