język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 8/2009

22.05.2009

Temat:
Zwołanie WZA spółki i porządek obrad

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki NORTH COAST SPÓLKA AKCYJNA z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 240460 (Spółka), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 17 czerwca 2009 roku, na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8 budynek A2 (Zgromadzenie).
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008.
8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast za rok 2008.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za rok 2008.
11.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 14.Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
15.Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, będą osoby którym przysługuje prawo głosu z akcji imiennych wpisane do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia jak również akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Spółki w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, w terminie do dnia 10 czerwca 2009 roku, do godziny 10 00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna komunikatu: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram