język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 7/2020

10.03.2020

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Podstawa prawna


Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd spółki North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał wniosek akcjonariuszy mniejszościowych: Pana Jarosława Lis i Pana Macieja Raczkowskiego, posiadających łącznie 6,19% kapitału zakładowego Spółki, o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2020 roku.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymane żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z uzasadnieniem oraz treść proponowanej uchwały.

W efekcie, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ulega uzupełnieniu o dodatkowe punkty, które otrzymały numer 5 oraz 7.
Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie przez kandydatów na członków zarządu Spółki strategii dotyczącej działalności grupy North Coast S.A.;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok;
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
9. Wolne wnioski i dyskusja;
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych; § 19 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.


Załączniki:

ZadanieNorthCoast_(1).pdf

 

Marki
Facebook Instagram