język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 7/2015

27.02.2015

Temat:
Sprzeciwy zgłoszone podczas walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż w trakcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które obyło się w dniu 26 lutego 2015 roku zgłoszono następujące sprzeciwy:
1)Pełnomocnik akcjonariusza Radosława Kwaśnickiego zgłosił sprzeciw w związku z odmową udzielenia przez Zarząd odpowiedzi na jego pytanie w trakcie obrad walnego zgromadzenia nad punktem siódmym porządku obrad dotyczącym powołania rewidenta do spraw szczególnych.
2)Po niepodjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych o treści zgodnej z projektem uchwały zgłoszonym przez pełnomocników BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (treść projektu została opublikowana w odrębnym raporcie) następujące osoby zgłosiły sprzeciw oświadczając, że glosowały za podjęciem uchwały:
a)Pan Artur Łukasz Bierć reprezentujący następujących akcjonariuszy: BPH Fiz Multi Inwestycja , BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjne , BPH Subfundusz Selektywny , Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group , Jan Bortel, Piotr Czarnecki, Jan Dębek, Anna Furmaniak-Suwalska, Cezary, Elżbieta Gołębiowscy, Wiesław, Elżbieta Kijoch, Maciej Kornak, Wiesław Nowak, Igor, Marzena Oniszczuk, Bogusław Orliński, Wiesław Rozłucki, Jan Sarna, Eugeniusz, Ewa Sawicki, Andrzej Słabikowski, Jarosław Torchała, Bogusław Andrzej Trzciński, Barbara Wierzbowska, Dariusz Wojciechowski;
b)Pan Karol Szymański reprezentujący następujących akcjonariuszy: Radosław Kwaśnicki, Krzysztof Plisko;
c)Pan Michał Paweł Tatarek jako akcjonariusz oraz reprezentując następujących akcjonariuszy: Jadwiga Pilecka, Joanna Tatarek;
d)Pan Piotr Michał Cieślak reprezentujący następujących akcjonariuszy: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Marcin Kuczmik, Marcin Marchaj, Michał Młynarczyk, Maciej Raczkowski, Waldemar Wilk, Henryk Zięba,
3)Po niepodjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych o treści zgodnej z projektem uchwały zgłoszonym przez pełnomocnika Radosława Kwaśnickiego (treść projektu została opublikowana w odrębnym raporcie) następujące osoby zgłosiły sprzeciw oświadczając, że glosowały za podjęciem uchwały:
a)Pan Artur Łukasz Bierć reprezentujący następujących akcjonariuszy: BPH Fiz Multi Inwestycja , BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjne , BPH Subfundusz Selektywny , Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group , Jan Bortel, Piotr Czarnecki, Jan Dębek, Anna Furmaniak-Suwalska, Cezary, Elżbieta Gołębiowscy, Wiesław, Elżbieta Kijoch, Maciej Kornak, Wiesław Nowak, Igor, Marzena Oniszczuk, Bogusław Orliński, Wiesław Rozłucki, Jan Sarna, Eugeniusz, Ewa Sawicki, Andrzej Słabikowski, Jarosław Torchała, Bogusław Andrzej Trzciński, Barbara Wierzbowska, Dariusz Wojciechowski;
b)Pan Karol Szymański reprezentujący następujących akcjonariuszy: Radosław Kwaśnicki, Krzysztof Plisko;
c)Pan Michał Paweł Tatarek jako akcjonariusz oraz reprezentując następujących akcjonariuszy: Jadwiga Pilecka, Joanna Tatarek;
d)Pan Piotr Michał Cieślak reprezentujący następujących akcjonariuszy: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Marcin Kuczmik, Marcin Marchaj, Michał Młynarczyk, Maciej Raczkowski, Waldemar Wilk, Henryk Zięba.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram