język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 7/2013

12.06.2013

Temat:
Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast informuje, iż w dniu 12 czerwca 2013 r., Giorgio Pezzolato, jako akcjonariusz North Coast S.A. posiadający 50% akcji imiennych serii A, działając na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Spółki powołał na kolejną kadencję z dniem 13 czerwca 2013 r. członka Rady Nadzorczej Panią Ewę Sygitowicz.
Pani Ewa Sygitowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. W 2000 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003-2007 była aplikantem aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Warszawie, zakończonej egzaminem radcowskim złożonym w maju 2007 r.
Od 1999 r. jako prawnik, a następnie jako aplikant radcowski współpracuje z kilkoma warszawskimi kancelariami radców prawnych i kancelariami adwokackimi, specjalizując się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych.
Działalność Ewy Sygitowicz wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta. Ewa Sygitowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ewa Sygitowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstwa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram