język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 7/2011

02.06.2011

Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki NORTH COAST SPÓLKA AKCYJNA z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 240460, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 oraz art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2011 roku, na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Pruszkowie, pod adresem ul. 3 Maja 8 budynek A2.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ogłoszenie o WZAUchwały na WZA

Marki
Facebook Instagram