język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 6/2016

10.05.2016

Temat:
Korekta raportu rocznego

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. przekazuje korektę raportu rocznego North Coast S.A. za 2015 rok. Korekta spowodowana jest podaniem w sprawozdaniu Zarządu z działalności North Coast S.A. za 2015 rok jedynie zbiorczej informacji dotyczącej wynagrodzenia wypłaconego i należnego członkom zarządu oraz członkom rady nadzorczej.
W sporządzonej korekcie sprawozdania rocznego wynagrodzenie zostało przedstawione odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących _Sprawozdanie Zarządu z działalności North Coast S.A. strona 14_.

Podstawa prawna: par. 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram