język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 6/2015

27.02.2015

Temat:
Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu 26 lutego 2015 roku podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia listy obecności

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję do sprawdzenia listy obecności w składzie:
1) Karol Szymański;
2) Lesław Kula;
3) Marcin Pietkiewicz.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 2.862.622 ważnych głosów z 1.862.622 akcji (co stanowi 58,20% kapitału zakładowego Spółki), z czego 2.850.872 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy 11.750 głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA Nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie obecnej i oczekiwanej sytuacji Spółki w związku z planowanym przejęciem przez Salford Investments sp. z o.o.
6.Powołanie członka Rady Nadzorczej.
7.Powołanie rewidenta do spraw szczególnych.
8.Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano 3.405.271 ważnych głosów z 2.405.271, z czego 3.405.271 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Ponadto podczas wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia za kandydaturą:
1)Pana Dariusza Szcześniaka w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.405.271 ważnych głosów z 2.405.271 akcji (co stanowi 75,16% kapitału zakładowego Spółki), z czego 3.078.058 głosów za, przy 327.213 głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania.
2)Pana Karola Szymańskiego w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.405.271 ważnych głosów z 2.405.271 akcji (co stanowi 75,16% kapitału zakładowego Spółki), z czego 327.213 głosów za, przy 1.649.850 głosów przeciw oraz przy 1.428.208 głosów wstrzymujących się od głosowania.
Na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia został wybrany Pan Dariusz Szcześniak wobec otrzymania większej ilości głosów za jego wyborem.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu 26 lutego 2015 roku nie podjęło natomiast uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ani w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram