język polski język angielski
Northcoast

Raport bieżący 6/2013

31.05.2013

Zarząd Spółki North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000240460, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 oraz art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Pruszkowie, pod adresem ul. 3-Go Maja 8 budynek A2.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2013.06.28 ogłoszenie o WZA

2013.06.28 projekty uchwały na WZA

Marki