język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 6/2012

05.06.2012

Temat
Projektowane zmiany w statucie Spółki.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000240460, w związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki na zwołanym na dzień 29 czerwca 2012 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (pkt 14 porządku obrad), przekazuje w załączeniu: dotychczas obowiązujące postanowienia statutu, treść proponowanych zmian oraz projekt tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Proponowane zmiany statutu North Coast

Marki
Facebook Instagram