język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 6/2011

01.04.2011

Temat
Prognoza wyników Grupy North Coast na rok 2011

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd North Coast S.A. prognozuje, że Grupa Kapitałowa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku osiągnie skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 180 mln zł., tj. o 38% więcej w porównaniu do roku 2010.

Zarząd North Coast S.A., odnośnie publikacji prognoz dotyczących rentowności Grupy, zastrzega sobie możliwość ich opublikowania, jednak nie wcześniej niż z końcem II kwartału roku 2011. Spółka zależna Latteria Tinis będzie miała oczywiście istotny wpływ na wynik netto Grupy. Zarząd North Coast S.A. przewiduje że wynik spółki zależnej poprawi się w stosunku do roku 2010. Jednocześnie obroty Latteria Tinis Sp. z o.o. w roku 2011 powinny ulec potrojeniu w stosunku do roku ubiegłego, ale obecnie mleczarnia jest w fazie rozwoju, dlatego w tym momencie nie jest zasadne, aby prognozować jej rentowność gdyż są pewne zmienne, które nawet na rynkach międzynarodowych aktualnie nie są łatwo policzalne.
Zmiennymi najbardziej znaczącymi, aby realistycznie oszacować zysk netto Grupy są:

1.Ceny mleka,

W ostatnim roku odnotowano stały i gwałtowny wzrost cen surowców jak np. mleko. Z sygnałów w ostatnich tygodniach wydaje się iż tendencja wzrostowa zakończyła się i rzeczywiście zauważalne są obniżki cen mleka na kluczowych rynkach europejskich (Francja i Niemcy). Ponieważ Latteria Tinis Sp. z o.o. powinna osiągnąć pełne moce produkcyjne od miesiąca czerwca 2011 roku, spodziewane są znaczące korzyści w drugiej połowie bieżącego roku. Latteria Tinis potroiła swoje obroty w pierwszym kwartale 2011 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2010 roku i przewiduje się że w drugim kwartale powinna podwoić swój obrót w stosunku do pierwszego kwartału roku 2011.

2.Częściowa lub całkowita sprzedaż budynku w Krakowie,

Taka transakcja pozwoli Grupie znacznie obniżyć zadłużenie bankowe, a także inne zobowiązania finansowe. Sytuacja w budownictwie oraz na rynku nieruchomości powoli się poprawia, jednak jeszcze jest daleko do poziomu z 2008 roku. Dlatego też trudno oszacować termin sprzedaży budynku w Krakowie.

Zarząd North Coast S.A. zastrzega sobie możliwość oszacowania przewidywanego zysku na poziomie Grupy i jednocześnie zobowiązuje się do monitorowania oraz oceniania możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych. W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń (powyżej 10%) od prognozowanych wielkości, ich korekta będzie podawana w formie raportów bieżących. Zaprezentowana prognoza wyników finansowych nie była poddana ocenie biegłego rewidenta, co do kompletności i rzetelności przyjętych założeń prognozy oraz zastosowanych do sporządzenia prognozy zasad rachunkowości.

Marki
Facebook Instagram