język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 6/2010

12.03.2010

Temat
Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał z Banku Pekao S.A. podpisaną umowę kredytu w rachunku bieżącym Spółki North Coast S.A. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank Pekao S.A. Spółce North Coast S.A. kredytu w wysokości 2 mln. zł.

Łączna kwota kredytów zaciągniętych przez North Coast S.A. w Banku Pekao S.A. wynosi 15 mln. zł.

Oprocentowanie umowy kredytu na największą wartość 13 mln. zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym numer 19/2009 w dniu 19.06.2009 r., oparte jest o stawkę WIBOR powiększoną o marżę banku. Ostateczny termin spłaty kredytu został wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2010 r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram