język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 6/2009

16.03.2009

Temat
Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd North Coast Spółka Akcyjna podaje nowe daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2009 r.:

1. raporty kwartalne:
- skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2009 r. - 15 maja 2009 r.
- skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2009 r. - 13 listopada 2009 r.
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż zgodnie z par. 101ust. 2 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów nie będzie publikować raportu za II kwartał 2009 r.
2. skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2009 r. - 31 sierpnia 2009 r.
3. raporty roczne:
- skonsolidowany raport za rok 2008 - 30 kwietnia 2009 r.
- jednostkowy raport za rok 2008 - 30 kwietnia 2009 r.

Podstawa prawna: art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 83 ust. 1 i ust. 3 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram