język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 6/2008

20.05.2008

Temat
Zwołanie WZA Spółki i porządek obrad

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki NORTH COAST SPÓLKA AKCYJNA z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 240460 (Spółka), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 18 czerwca 2008 roku, na godzinę 13.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8 budynek A2 (Zgromadzenie).

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2007.
8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2007.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast za rok 2007.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za rok 2007.
11.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
14.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Zarządu Spółki.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
18.Zamknięcie Zgromadzenia.

Poniżej przedstawione są proponowane zmiany statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 2 Statutu Spółki:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
(1) sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów włókienniczych (PKD 51.41.Z; PKD 52.41.Z);
(2) sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z; PKD 52.42.Z; PKD
52.43.Z);
(3) sprzedaż hurtowa i detaliczna perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z; PKD 52.33.Z);
(4) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z; PKD 52.44.Z);
(5) sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z);
(6) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 51.52.Z);
(7) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8);
(8) sprzedaż hurtowa żywności i napojów (PKD 51.3);
(9) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2);
(10) sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych (PKD 50.10.A);
(11) sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (PKD 50.10.B);
(12) sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (PKD 50.40.Z);
(13) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z);
(14) wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3);
(15) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05)."

Proponowana treść § 2 Statutu Spółki (dodano punktu 16-19):
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
(1) sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów włókienniczych (PKD 51.41.Z; PKD 52.41.Z);
(2) sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z; PKD 52.42.Z; PKD
52.43.Z);
(3) sprzedaż hurtowa i detaliczna perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z; PKD 52.33.Z);
(4) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z; PKD 52.44.Z);
(5) sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z);
(6) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 51.52.Z);
(7) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8);
(8) sprzedaż hurtowa żywności i napojów (PKD 51.3);
(9) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2);
(10) sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych (PKD 50.10.A);
(11) sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (PKD 50.10.B);
(12) sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (PKD 50.40.Z);
(13) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z);
(14) wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3);
(15) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05);
(16) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 2007 47.1);
(17) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 2007 56.10);
(18) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 2007 56.2);
(19) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 2007 56.3)."

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, będą akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Spółki w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, w terminie do dnia 11 czerwca 2008 roku, do godziny 13 00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna komunikatu: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram