język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 5/2020

04.03.2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje o zmianie terminu przekazania raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 rok z dnia 30 marca 2020 r. na dzień 20 marca 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 pkt 1_ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram