język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 5/2016

29.04.2016

Temat:
Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie _Emitent_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od członka organu nadzorującego Emitenta zawiadomienia przekazanego w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Ustawa_ o dokonanych przez osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ppkt a Ustawy, transakcjach na akcjach Emitenta.

Wykaz transakcji zgodnie z przesłanym zawiadomieniem:
1_ sprzedaż w dniu 8 lutego 2016 roku 1.692 akcji Emitetna po cenie jednostkowej 5,2500 zł, w cenie łącznej 8.883,00 zł,
2_ kupno w dniu 8 lutego 2016 roku 1.692 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,2500 zł, w cenie łącznej 8.883,00 zł,
3_ sprzedaż w dniu 26 kwietnia 2016 roku 24.008 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,3100 zł, w cenie łącznej 127.482,48 zł,
4_ kupno w dniu 26 kwietnia 2016 roku 26.008 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,3015 zł, w cenie łącznej 137.881,41 zł.

Łączna wartość transakcji wyniosła 283.129,89 zł.
Wszystkie w/w transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesyjnym zwykłym.
Osoba przekazująca zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację jej danych osobowych.

Marki
Facebook Instagram