język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 5/2009

13.03.2009

Temat
aneksy do umów kredytowych zawartych przez spółkę zależną

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A.(Emitent") informuje , iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisane aneksy do umów kredytowych numer 2008/7 i 2008/8, które to umowy były zawarte pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a spółką zależną od Emitenta, Latteria Tinis Sp. z o.o. ("Spółka") – Rb nr 20/2008 z dnia 19.06.2008 r. Na podstawie aneksów został zmieniony termin wykorzystania kredytów przez Spółkę do dnia 31 marca 2009 r. oraz została zwiększona kwota kredytu inwestycyjnego do wysokości 4.876.508,54 EUR.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Marki
Facebook Instagram