język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 5/2007

30.01.2007

Temat
Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku

Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku.

Raporty bieżące:

1. Raport bieżący 1/2006 z dnia 22-03-2006, Przystąpienie do systemu ESPI
2. Raport bieżący 2/2006 z dnia 24-03-2006, Rejestracja PDA i akcji NORTH COAST S.A. w KDPW
3. Raport bieżący 3/2006 z dnia 24-03-2006, Aneks numer 1 do prospektu emisyjnego North Coast S.A.
4. Raport bieżący 4/2006 z dnia 29-03-2006, Cena emisyjna i cena sprzedaży Akcji Oferowanych North Coast S.A.
5. Raport bieżący 5/2006 z dnia 29-03-2006, Oświadczenie Zarządu Spółki North Coast S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
6. Raport bieżący 6/2006 z dnia 30-03-2006, Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji i PDA NORTH COAST S.A. do obrotu na GPW na rynku podstawowym
7. Raport bieżący 7/2006 z dnia 04-04-2006, Przydział akcji serii B i C
8. Raport bieżący 8/2006 z dnia 05-04-2006, Dopuszczenie do obrotu akcji serii B i C oraz PDA serii C
9. Raport bieżący 9/2006 z dnia 07-04-2006, Wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA serii C, akcji serii B oraz ustalenie pierwszego dnia ich notowań
10. Raport bieżący 10/2006 z dnia 11-04-2006, Znaczny pakiet akcji
11. Raport bieżący 11/2006 z dnia 14-04-2006, Subskrypcja i sprzedaż akcji North Coast S.A.
12. Raport bieżący 12/2006 z dnia 28-04-2006, Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku
13. Raport bieżący 13/2006 z dnia 11-05-2006, Rejestracja zmiany kapitału zakładowego Spółki
14. Raport bieżący 14/2006 z dnia 26-05-2006, Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C
15. Raport bieżący 15/2006 z dnia 29-05-2006, Zmiana daty przekazania jednostkowego raportu rocznego North Coast SA za rok 2005
16. Raport bieżący 16/2006 z dnia 29-05-2006, Zwołanie WZA Spółki i porządek obrad
17. Raport bieżący 17/2006 z dnia 02-06-2006, Rejestracja papierów wartościowych w KDPW
18. Raport bieżący 18/2006 z dnia 06-06-2006, Podpisanie umów handlowych
19. Raport bieżący 19/2006 z dnia 06-06-2006, Załączniki do umowy
20. Raport bieżący 20/2006 z dnia 07-06-2006, Podpisanie umowy najmu
21. Raport bieżący 21/2006 z dnia 12-06-2006, Projekty uchwał będące przedmiotem obrad WZA North Coast S.A. w dniu 21 czerwca 2006 r.
22. Raport bieżący 22/2006 z dnia 13-06-2006, Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
23. Raport bieżący 23/2006 z dnia 22-06-2006, Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2006
24. Raport bieżący 24/2006 z dnia 22-06-2006, Informacja dotycząca podziału zysku za 2005 rok
25. Raport bieżący 25/2006 z dnia 22-06-2006, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki North Coast S.A. w dniu 21 czerwca 2006 roku
26. Raport bieżący 26/2006 z dnia 28-06-2006, Podpisanie umowy na budowę pomieszczeń magazynowych i administracyjnych
27. Raport bieżący 27/2006 z dnia 28-06-2006, Podpisanie umowy najmu
28. Raport bieżący 28/2006 z dnia 30-06-2006, Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
29. Raport bieżący 29/2006 z dnia 30-06-2006, Podpisanie umowy handlowej
30. Raport bieżący 30/2006 z dnia 08-08-2006, Podpisanie umowy handlowej
31. Raport bieżący 31/2006 z dnia 05-09-2006, Podpisanie umowy najmu
32. Raport bieżący 32/2006 z dnia 02-10-2006, korekta raportu za 2 kwartał 2006
33. Raport bieżący 33/2006 z dnia 03-10-2006, Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
34. Raport bieżący 34/2006 z dnia 13-10-2006, Podpisanie aneksu do umowy z dnia 27 czerwca 2006 roku
35. Raport bieżący 35/2006 z dnia 31-10-2006, Zawiadomienie o uzyskaniu informacji dotyczącej współpracy z dostawcą
36. Raport bieżący 36/2006 z dnia 07-11-2006, Przeniesienie umowy handlowej
37. Raport bieżący 37/2006 z dnia 20-11-2006, Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2006

Raporty okresowe:
1. Raport kwartalny za I kwartał 2006 z dnia 05-05-2006 r.
2. Raport kwartalny za II kwartał 2006 z dnia 04-08-2006 r.
3. Raport kwartalny za II kwartał 2006 - skorygowany z dnia 02-10-2006 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2006 z dnia 06-11-2006 r.
5. Raport półroczny 2006 z dnia 02-10-2006 r.
6. Raport roczny za 2005 rok z dnia 02-06-2006 r.

Wszystkie wymienione powyżej raporty są dostępne w siedzibie Spółki w Pruszkowie, przy ul. 3 Maja 8 oraz na stronie internetowej Spółki: www.inwestor.northocoast.com.pl.

Marki
Facebook Instagram