język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 47/2015

29.12.2015

Temat:
Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od członka organu nadzorującego Emitenta zawiadomienia przekazanego w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) o dokonanych przez osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ppkt a Ustawy, transakcjach na akcjach Emitenta.

Wykaz transakcji zgodnie z przesłanym zawiadomieniem:
1) sprzedaż w dniu 21 grudnia 2015 roku 2.683 akcji Emitetna po cenie jednostkowej 5,4336 zł, w cenie łącznej 14.578,35 zł,
2) kupno w dniu 21 grudnia 2015 roku 2.683 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,4336 zł, w cenie łącznej 14.578,35 zł,
3) kupno w dniu 23 grudnia 2015 roku 150 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,5000 zł, w cenie łącznej 825,00 zł.

Łączna wartość transakcji wyniosła 29.981,70 zł.
Wszystkie w/w transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesyjnym zwykłym.
Osoba przekazująca zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację jej danych osobowych.

Marki
Facebook Instagram