język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 46/2020

22.12.2020

Zarząd North Coast. S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 grudnia 2020 r. otrzymał od Sądu Okręgowego w Warszawie odpis pozwu wniesionego przez jednego z akcjonariuszy mniejszościowych o uchylenie w trybie art. 422 § 1 KSH uchwały nr 7/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 jako sprzecznej z dobrymi obyczajami i mającej na celu pokrzywdzenie mniejszościowych akcjonariuszy Spółki.

W ocenie Spółki pozew jest bezzasadny. Spółka ustosunkuje się do powództwa w odpowiedzi na pozew złożonej w zakreślonym przez Sąd 1-miesięcznym terminie i będzie wnosić o oddalenie powództwa.

Marki
Facebook Instagram