język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 46/2015

14.12.2015

Temat:
Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od członka organu nadzorującego Emitenta zawiadomienia przekazanego w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) o dokonanych przez osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ppkt a Ustawy, transakcjach na akcjach Emitenta.

Wykaz transakcji zgodnie z przesłanym zawiadomieniem:
1) nabycie w dniu 7 grudnia 2015 roku 2.929 akcji Emitetna po cenie jednostkowej 5,8400 zł, w cenie łącznej 17.105,36 zł,
2) sprzedaż w dniu 7 grudnia 2015 roku 2.929 akcjie Emitenta po cenie jednostkowej 5,8400 zł, w cenie łącznej 17.105,36 zł,
3) nabycie w dniu 9 grudnia 2015 roku 100 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 6,0000 zł, w cenie łącznej 600,00 zł,
4) sprzedaż w dniu 10 grudnia 2015 roku 10.848 akcjie Emitenta po cenie jednostkowej 5,8300 zł, w cenie łącznej 63.243,84 zł,
5) nabycie w dniu 10 grudnia 2015 roku 10.939 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,8298 zł, w cenie łącznej 63.772,18 zł,
6) sprzedaż w dniu 11 grudnia 2015 roku 4.551 akcjie Emitenta po cenie jednostkowej 5,7600 zł, w cenie łącznej 26.213,76 zł,
7) nabycie w dniu 11 grudnia 2015 roku 4.551 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,7600 zł, w cenie łącznej 26.213,76 zł,

Łączna wartość transakcji wyniosła 214.254,26 zł.
Wszystkie w/w transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesyjnym zwykłym.
Osoba przekazująca zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację jej danych osobowych.

Marki
Facebook Instagram