język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 45/2020

17.12.2020

Zarząd spółki North Coast Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), Spółka w dniu 17 grudnia 2020 r. złożyła do KNF oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) od ww. decyzji, wobec czego z dniem doręczenia KNF tego oświadczenia decyzja KNF stanie się ostateczna i prawomocna.

Spółka zamierza niezwłocznie złożyć stosowny wniosek do GPW w sprawie wycofania wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wniosek o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW.

Marki
Facebook Instagram