język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 4/2020

03.03.2020

Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki North Coast S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

North Coast S.A. _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała od firmy Nuova Castelli S.p.A. z siedzibą w Reggio Emilia _Włochy_, posiadającej 550.248 akcji Emitenta, stanowiących 17,20% kapitału zakładowego Emitenta, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie _adres: 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8_ na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w pierwszym dopuszczalnym przez prawo terminie, nie później jednak niż dnia 25 marca 2020 roku z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Przyjęcie porządku obrad;
5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu;
6.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7.Wolne wnioski i dyskusja;
8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W wyniku otrzymanego żądania Zarząd Emitenta, zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych podejmie czynności niezbędne do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Marki
Facebook Instagram