język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 4/2010

17.02.2010

Temat
Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.

Raporty bieżące:
1. Raport bieżący 1/2009 z dnia 15.01.2009, Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku 2. Raport bieżący 2/2009 z dnia 15.01.2009, Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku
3. Raport bieżący 3/2009 z dnia 30.01.2009, Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2008 oraz odwołanie prognozy na rok 2009
4. Raport bieżący 4/2009 z dnia 04.02.2009, Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.
5. Raport bieżący 5/2009 z dnia 13.03.2009, Aneksy do umów kredytowych zawartych przez spółkę zależną
6. Raport bieżący 6/2009 z dnia 16.03.2009, Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009 r.
7. Raport bieżący 7/2009 z dnia 22.05.2009, Informacja o niestosowaniu zasady II. 2. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"
8. Raport bieżący 8/2009 z dnia 22.05.2009, Zwołanie WZA spółki i porządek obrad
9. Raport bieżący 9/2009 z dnia 02.06.2009, Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
10. Raport bieżący 10/2009 z dnia 02.06.2009, Sprawozdanie Rady Nadzorczej
11. Raport bieżący 11/2009 z dnia 02.06.2009, Korekta raportu kwartalnego QSR 3/2008
12. Raport bieżący 12/2009 z dnia 03.06.2009, Naruszenie zasad ładu korporacyjnego
13. Raport bieżący 13/2009 z dnia 09.06.2009, Projekty uchwał będące przedmiotem obrad WZA North Coast S.A. w dniu 17 czerwca 2009 r.
14. Raport bieżący 14/2009 z dnia 18.06.2009, Opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok 2008
15. Raport bieżący 15/2009 z dnia 18.06.2009, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2009 r.
16. Raport bieżący 16/2009 z dnia 18.06.2009, Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2008 roku
17. Raport bieżący 17/2009 z dnia 18.06.2009, Informacja dotycząca podziału zysku za 2008 rok
18. Raport bieżący 18/2009 z dnia 18.06.2009, Powołanie członków Rady Nadzorczej
19. Raport bieżący 19/2009 z dnia 19.06.2009, Aneksy do umów kredytowych
20. Raport bieżący 20/2009 z dnia 20.07.2009, Podpisanie umów handlowych
21. Raport bieżący 21/2009 z dnia 24.07.2009, Aneks do umowy kredytowej
22. Raport bieżący 22/2009 z dnia 05.08.2009, Zawarcie ugody pomiędzy North Coast S.A. a SpA Egidio Galbani
23. Raport bieżący 23/2009 z dnia 21.08.2009, Uzupełnienie raportu bieżącego
24. Raport bieżący 24/2009 z dnia 27.08.2009, Otrzymanie aneksu do umowy zastawu rejestrowego
25. Raport bieżący 25/2009 z dnia 01.10.2009, Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
26. Raport bieżący 26/2009 z dnia 20.10.2009, Rezygnacja Członka Zarządu North Coast S.A.
27. Raport bieżący 27/2009 z dnia 07.12.2009, komitet audytu w ramach zadań Rady Nadzorczej

Raporty okresowe:
1. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2008 r. z dnia 27.02.2009
2. Jednostkowy raport roczny za 2008 r. z dnia 30.04.2009
3. Skonsolidowany raport roczny za 2008 r. z dnia 30.04.2009
4. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2009 r. z dnia 15.05.2009
5. Skorygowany skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2008 r. z dnia 02.06.2009
6. Skonsolidowany raport półroczny za 2009 r. z dnia 31.08.2009
7. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2009 r. z dnia 13.11.2009

Wszystkie wymienione powyżej raporty są dostępne w siedzibie Spółki w Pruszkowie, przy ul. 3 Maja 8 oraz na stronie internetowej Spółki: www.inwestor.northcoast.com.pl

Marki
Facebook Instagram