język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 41/2020

10.11.2020

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej jako: "Spółka" lub "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) (dalej jako: "Ustawa"), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w formie materialnej (dokumentowej) w terminie do dnia 1 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-16:00, w biurze Spółki pod adresem Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru Spółki prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Marki
Facebook Instagram