język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 41/2015

05.11.2015

Temat:
Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od członka organu nadzorującego Emitenta zawiadomienia przekazanego w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) o dokonanych przez osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ppkt a Ustawy, transakcjach na akcjach Emitenta.

Wykaz transakcji zgodnie z przesłanym zawiadomieniem:
1) nabycie w dniu 22 października 2015 roku 211 akcji Emitetna po cenie jednostkowej 5,88 zł, w cenie łącznej 1.240,68 zł;
2) sprzedaż w dniu 27 października 2015 roku 1.257 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 6,00 zł, w cenie łącznej 7.542,00 zł;
3) nabycie w dniu 27 października 2015 roku 1.257 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 6,00 zł, w cenie łącznej 7.542,00 zł;
4) sprzedaż w dniu 29 października 2015 roku 1.266 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,97 zł, w cenie łącznej 7.558,02 zł;
5) nabycie w dniu 29 października 2015 roku 1.266 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,97 zł, w cenie łącznej 7.558,02 zł.

Łączna wartość transakcji nabycia wyniosła 31.440,72 zł.
Wszystkie w/w transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesyjnym zwykłym.
Osoba przekazująca zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację jej danych osobowych.

Marki
Facebook Instagram