język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 40/2015

21.10.2015

Temat:
Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od członka organu nadzorującego Emitenta zawiadomienia przekazanego w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) o dokonanych przez osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ppkt a Ustawy, transakcjach na akcjach Emitenta.

Wykaz transakcji zgodnie z przesłanym zawiadomieniem:
1)nabycie w dniu 7 października 2015 roku 2.900 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,80 zł, w cenie łącznej 16.820,00 zł;
2)sprzedaż w dniu 14 października 2015 roku 4.517 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,73 zł, w cenie łącznej 25.882,41 zł;
3)sprzedaż w dniu 14 października 2015 roku 3.410 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,76 zł, w cenie łącznej 19.641,60 zł;
4)nabycie w dniu 15 października 2015 roku 2.630 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,71 zł, w cenie łącznej 15.017,30 zł;
5)sprzedaż w dniu 15 października 2015 roku 2.195 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,72 zł, w cenie łącznej 12.555,40 zł.

Łączna wartość transakcji nabycia wyniosła 89.916,71 zł.
Wszystkie w/w transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesyjnym zwykłym.
Osoba przekazująca zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację jej danych osobowych.

Marki
Facebook Instagram