język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 39/2015

05.10.2015

Temat:
Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od członka organu nadzorującego Emitenta zawiadomienia przekazanego w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) o dokonanych przez osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ppkt a Ustawy, transakcjach na akcjach Emitenta.

Wykaz transakcji zgodnie z przesłanym zawiadomieniem:
1) nabycie w dniu 8 września 2015 roku 899 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,29 zł, w cenie łącznej 4.755,71 zł;
2) nabycie w dniu 28 września 2015 roku 6.588 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,59 zł, w cenie łącznej 36.826,92 zł;
3) sprzedaż w dniu 28 września 2015 roku 5.537 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,60 zł, w cenie łącznej 31.007,20 zł.

Łączna wartość transakcji nabycia wyniosła 72.589,83 zł.
Wszystkie w/w transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesyjnym zwykłym.
Osoba przekazująca zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację jej danych osobowych.

Marki
Facebook Instagram