język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 36/25

13.07.2015

Temat:
Aneks do umowy kredytowej

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") podpisany aneks do umowy dotyczącej funkcjonowania kredytu w rachunku bieżącym zawartej pomiędzy Bankiem a Emitentem.

Na podstawie aneksu podwyższona została kwota kredytu z 5 mln PLN do wysokości 10 mln PLN, tj. o 5 mln PLN.

Warunki oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym nie uległy zmianie. Ostateczny termin spłaty kredytu został wyznaczony na dzień:
- 19 lutego 2016 r. – 5 mln PLN,
- 31 maja 2016 r. – 5 mln PLN

Poza ustanowionym dotychczas zabezpieczeniem kredytu, spłata podwyższonej kwoty kredytu do wysokości 5 mln PLN została dodatkowo zabezpieczona w pełnym zakresie przez spółkę Castelli Polska Sp. z o.o.Łączna wartość wszystkich umów zawartych pomiędzy Bankiem oraz Emitentem i spółką zależną Latteria Tinis Sp. z o.o. wynosi 33,8 mln PLN.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram