język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 34/2020

23.09.2020

W nawiązaniu do raportu 3/2019 z dnia 27 marca 2019 r., w którym Spółka informowała o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu udziałów w spółce zależnej Latteria Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie, w kwocie wynoszącej 8,28 mln zł, Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje iż, North Coast S.A., jako jednostka dominująca wobec Latteria Tinis Sp. z o.o., zaktualizowała model analizy wartości netto aktywów i wartości firmy spółki zależnej.

Przeprowadzona aktualizacja modelu wyceny aktywów na dzień 30 czerwca 2020 r. wykazała konieczność odwrócenia odpisu aktualizującego wartość udziałów oraz potwierdziła brak przesłanek do objęcia odpisem wartości firmy oraz aktywów trwałych spółki.

Odwrócenie dokonanego odpisu spowoduje rozpoznanie w przychodach finansowych sprawozdania jednostkowego kwoty 8,28 mln a wartość udziałów Latteria Tinis Sp. z o.o. rozpoznawana w bilansie North Coast S.A. na dzień 30.06.2020 zamyka się kwotą 39,1 mln.

Odwrócenie odpisu nie wpłynie na wyniki skonsolidowane Grupy North Coast oraz jest operacją bezgotówkową nie wpływającą na bieżącą działalność.

Marki
Facebook Instagram