język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 33/2020

20.09.2020

Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") informuje, że łączna wartość obrotów pomiędzy North Coast S.A. a Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna przekroczyła 15 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich opublikowanych 4 kwartałów, a tym samym Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna stał się istotnym odbiorcą Emitenta.

Przedmiotem współpracy pomiędzy North Coast S.A. a Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna jest sprzedaż artykułów spożywczych. Warunki współpracy, w tym kary nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Zastrzeżenie kar umownych dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania ramowych warunków współpracy przez North Coast S.A. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wartość kary umownej. Z uwagi na wieloletnią współpracę North Coast S.A. z Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna, a także zwiększone w ostatnich miesiącach wolumeny obrotów handlowych, według bieżących szacunków Emitenta współpraca z Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna będzie kontynuowana długoterminowo, a tym samym wartość obrotu handlowego spełni kryteria uznania transakcji z Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z o.o. za znaczące także w przyszłych okresach.

Kryterium będącym podstawą uznania umów za znaczące jest łączne przekroczenie progu 15 % wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich, opublikowanych czterech kwartałów.

Marki
Facebook Instagram