język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 32/2006

02.10.2006

Temat
korekta raportu za 2 kwartał 2006

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, że w raporcie kwartalnym za II kwartał 2006 roku, przekazanym w dniu 04.08.2006 wystąpiły zmiany po dokonanym przeglądzie sprawozdania półrocznego przez audytora - firmę Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.

W związku z powyższym zmianie uległy następujące pozycje:

1. Bilans:
a) stan na 30.06.2006
- należności krótkoterminowe było 15 437, powinno być 15 420
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe było 596, powinno być 594
- pozostałe kapitały rezerwowe było 10.164 powinno być 9.967
- zysk z lat ubiegłych było 2.363 powinno być 0
- suma bilansowa było 53.219 powinno być 53.200

2. Rachunek Zysków i Strat:
a) okres od 2006.04.01 do 2006.06.30
- inne przychody operacyjne było 247, powinno być 172
- odsetki było 148, powinno być 223
b) okres od 2006.01.01 do 2006.06.30
- inne przychody operacyjne było 289, powinno być 214
- odsetki było 149, powinno być 224
- średnio ważona liczba akcji zwykłych w szt. było 32.000.000 powinno być 25.997.260
- zysk na jedną akcję zwykłą był 0,24 powinno być 0,30

3. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym:
a) okres od 2006.04.01 do 2006.06.30
- zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych bylo 0, powinno być -197
- kapitał własny na koniec okresu było 37.660 powinno być 36.776
b) okres od 2006.01.01 do 2006.06.30
- zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
* Zysk z poprzedniego kwartału było 5.694, powinno być 5.497
- zysk z lat ubiegłych
* Podział zysku z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy było 5.694, powinno być 5.497
* Podział zysku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy było 0, powinno być 2.560
- kapitał własny na koniec okresu było 39.336, powinno być 36.776
c) okres od 2005.04.01 do 2005.06.30
- kapitał własny na koniec okresu było 9.991 powinno być 12.499
d) okres od 2005.01.01 do 2005.06.30
- kapitał zakładowy
* zwiększenia było 100, powinno być 375
* zmniejszenia było 0, powinno być -275

4.Rachunek Przepływów Pieniężnych:
a) okres 2006.04.01 do 2006.06.30
- zmiana stanu należności było -951, powinno być -934
- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych było 560, powinno być 541
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych było 1.019, powinno być 1.021
b) okres 2006.01.01 do 2006.06.30
- zmiana stanu należności było -1005, powinno być -988
- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych było -797, powinno być -816
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych było 1.750, powinno być 1.752

5. Wybrane dane finansowe:
a) okres 2006.01.01 do 2006.06.30
- zysk z działalności operacyjnej było 5.240, powinno być 5.165
* euro było 1.344 powinno być 1.324
- aktywa razem było 53.219, powinno być 53.200
* euro było 13.162, powinno być 13.157
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania było 13.883, powinno być 16.424
* euro było 3.433, powinno być 4.062
- zobowiązania krótkoterminowe było 13.213, powinno być 15.754
* euro było 3.268, powinno być 3.896
- kapitał własny było 39.336, powinno być 36.776
* euro było 9.728, powinno być 9.095
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej było 621 euro, powinno być 599 euro
- przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej było -164 euro, powinno być -158 euro
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej było 4.845 euro, powinno być 4 .674 euro
- przepływy pieniężne netto razem było 5.302 euro, powinno być 5.115 euro
b) za okres 2005.01.01 do 2005.06.30
- zobowiązania krótkoterminowe było 13.651, powinno być 13.652

Wskazane powyżej korekty zostały ujęte w skorygowanym raporcie kwartalnym za II kwartał 2006 roku, który Spółka w dniu dzisiejszym (02.10.06) przekaże do publicznej wiadomości.

Marki
Facebook Instagram