język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 3/2020

24.01.2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd North Coast S.A. _"Emitent"_ podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2020 roku.


1. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2020 r. – 18 maja 2020 r.
- skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2020 r. – 16 listopada 2020 r.

2. Raport półroczny:
- skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2020 r. – 7 września 2020 r.

3. Raporty roczne:
- jednostkowy raport za 2019 r. – 30 marca 2020 r.
- skonsolidowany raport za 2019 r. – 30 marca 2020 r.

Jednocześnie na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, iż nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. i II kwartał 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram