język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 3/2019

27.03.2019

Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej

 

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż w toku procesu sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2018, po zakończeniu procesu weryfikacji wartości posiadanej inwestycji kapitałowej w ramach rewizji finansowej, w dniu 27 marca 2019 roku podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu udziałów w spółce zależnej Latteria Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie, w kwocie wynoszącej 8,28 mln zł. Odpis w tej wysokości zostanie ujęty w jednostkowym sprawozdaniu North Coast S.A. za 2018 rok. Na skutek dokonanego odpisu wartość udziałów Latteria Tinis Sp. z o.o. rozpoznawana w bilansie North Coast S.A. na dzień 31.12.2018 zamyka się kwotą 20 mln zł.

Powyższy odpis nie obciąży wyników skonsolidowanych Grupy North Coast.

Dokonany odpis w związku z memoriałowym charakterem nie wpłynie na płynność finansową oraz bieżącą działalność North Coast S.A.

Zarząd Spółki ponadto informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdanie finansowe North Coast S.A. i skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej North Coast S.A. pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora. W związku z powyższym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty dokonanego odpisu.

Ostateczna kwota odpisu wraz z wynikami finansowymi Spółki North Coast S.A. za 2018 zostanie przekazana w ramach raportów rocznych, których publikacja została zaplanowana na dzień 29 marca 2019 r.

 

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Marki
Facebook Instagram