język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 3/2017

10.02.2017

Temat:
Zmiana wpisu w rejestrze zastawów

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie "Emitent" informuje, iż w dniu 9 lutego 2017r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 21 grudnia 2016 roku, dotyczące zmiany wpisu w rejestrze zastawów na stanowiących własność Emitenta zapasach towarów. Wartość zbioru została podwyższona do wysokości 600.760,16 zł _słownie: sześćset tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 16/100_ według stanu na dzień 30 września 2016r. a miejsce położenia zbioru zostało dodatkowo rozszerzone oprócz istniejącego już w magazynie w Pruszkowie 05-800, ul. 3 Maja 8_ o magazyny znajdujące się w Krakowie 31-527, ul. Ciepłownicza 80_ i Gliwicach 44-100 ul. Bojkowska 92 celem zabezpieczenia wierzytelności Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie "Bank" z tytułu wydanej przez Bank gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy najmu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umowy numer 2011/2 o udzielenie gwarancji wraz z późniejszymi zmianami.

Pomiędzy Emitentem i Bankiem nie występują jakiekolwiek powiązania. Ponadto według wiedzy Emitenta pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi także nie zachodzą powiązania.
Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż ustanowione zabezpieczenie może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

Marki
Facebook Instagram