język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 3/2016

11.03.2016

Temat:
Aneks do umowy kredytowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie _"Emitent"_ informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_ podpisany aneks do umowy dotyczącej funkcjonowania kredytu w rachunku bieżącym zawartej w dniu 6 lutego 2001 r. pomiędzy Bankiem a Emitentem.

Na podstawie aneksu wydłużony został termin spłaty kredytu w wysokości 5 mln zł do dnia 31 marca 2016 roku. Wobec tego ostateczny termin spłaty całego kredytu jest następujący:
- 31 marca 2016 r. – 5 mln zł,
- 31 maja 2016 r. – 5 mln zł.

Warunki oprocentowania oraz ustanowione zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym nie uległy zmianie.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych pomiędzy Bankiem oraz Emitentem i spółką zależną Latteria Tinis Sp. z o.o. wynosi 34,2 mln PLN.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram