język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 3/2015 k

20.01.2015

Temat:
Korekta raportu dotycząca ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje o korekcie raportu numer 3/2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku w zakresie sprostowania błędu wynikającego z podania niepoprawnej nazwy hotelu w punkcie 1 Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

Było:

1.Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia.
Zarząd spółki NORTH COAST SPÓLKA AKCYJNA z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 240460 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 4021 ustawy z dnia
15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (dalej: "k.s.h."), na wniosek akcjonariuszy: BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej oraz BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (BPH Subfundusz Selektywny), którzy dysponują łącznie 282.120 akcjami Spółki, stanowiącymi 8,82% kapitału zakładowego Spółki, reprezentowanych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwołuje na dzień
26 lutego 2015 roku, na godzinę 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu IDEAL Pruszków, ul. Bolesława Prusa 1, Pruszków (dalej: "Zgromadzenie").

Powinno być:

1.Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia.
Zarząd spółki NORTH COAST SPÓLKA AKCYJNA z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 240460 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 4021 ustawy z dnia
15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (dalej: "k.s.h."), na wniosek akcjonariuszy: BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej oraz BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (BPH Subfundusz Selektywny), którzy dysponują łącznie 282.120 akcjami Spółki, stanowiącymi 8,82% kapitału zakładowego Spółki, reprezentowanych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwołuje na dzień
26 lutego 2015 roku, na godzinę 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu ComfortBiznes, ul. Bolesława Prusa 1, Pruszków (dalej: "Zgromadzenie").
Podstawa prawna: § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram